Iskolánk Története

Iskolánk történetébõl

    - Váchartyánban az 1700-as évek kezdetétõl vannak adataink. Ezekben az idõkben két felekezeti népiskola mûködött a római katolikus és a református egyházak irányítása alatt.

Római Katolikus Iskola

A katolikus iskoláról az 1892/93-as tanévtõl vannak hiteles adataink. Ebben a tanévben Kleinisler János volt a tanító.

    - Az anyakönyvi bejegyzések alapján az iskoláskorú tanulók létszáma a következõképpen alakul: 
                1895/96 tanévben     44 tanuló 
                1906/07 tanévben     54 tanuló 
                1907/08 tanévben     57 tanuló 
                1910/11 tanévben     62 tanuló

ezekben az években nagyarányú az elköltözés a faluból, ami meglátszik az iskolába járó gyerekek számának csökkenésébõl is.
 - A felsõbb osztályokba kevés gyerek jut el. 1911-16-ig terjedõ idõszaknégy tanévében nincs hatodik osztályos tanuló. A negyedik osztálytól polgári iskolába, gimnáziumba mehettek a gyerekek
 - 1922/23 tanévtõl Nagy Gábor lesz a tanító, majd igazgató
 - 1928/29 tanévtõl Nagy Gáborné sz. Havasi Ilona munkábaállásávalkét tanerõssé válik a katolikus iskola. Ebbõl az évbõl fennmaradt a könyvtár leírása: A tanítói könyvtár 4, az ifjúsági pedig 36 kötetbõl áll
- 1930-as évektõl kezdõdõen növekdik a munkás származású tanulók száma. A szülõk közül egyre többen kerestek munkát az iparban. 
- Az iskolai oktatás nehéz körülmények között folyt, amit nehezített, hogy az épület rossz állapotban volt, annyira, hogy egy nyári vihar alkalmával összeomlott. Az új épület 1937-ben épült fel. (Jelenleg is áll ez az épület, a technika oktatás folyt itt az 1998/99 tanévig, eztkövetõen ismét a katolikus egyház használatába került. A tulajdonjog mindvégig az egyházé volt) 
- Nyilván a háború hatásaként, magasra szökött az ide- és elvándorlók száma: 
                1940/41    11 érkezés    2 távozás 
                1941/42      7 érkezés    4 távozás 
                1942/43      4 érkezés    5 távozás 
                1943/44      3 érkezés    6 távozás
- Az 1944/45 tanévben a német és orosz beszállások miatt a tanulmányiidõ 81 nap volt, de 41 tanuló osztályozatlan maradt, mert nem járt iskolába

Református Iskola

    - 1785 április 15-i napján Váchartyán és Õrszentmiklós lakosai templom és parókia építéséhez kezdtek. A költségek felsorolásánál már szerepelnek az iskolai kiadások is.
 - 1789-ben az "oskola számára egy Hübbner Szt. História" beszerzése szerepel. 
  - 1825 május 4-é a református iskola, a templom és parókia, valamint több ház tûzvész áldozata lesz

    - 1846 feljegyzés említést tesz a tanító kötelességeirõl, a tanítás anyagáról

    - 1847 bejegyzés a tanító fizetésérõl

    - 1863-ban a tanítóli és jegyzõi állást különválasztják a megnövekedett feladatok miatt

    - 1870-es évek végére rendbehozzák a lepusztult iskola épuletét

    - 1878/79 tanévtõl pontos kimutatás a tanköteles tanulókról

    - 1907-ben az iskola könyvtára 127 kötet

    - Az elsõ világháború idején hol az egyik, hol a másik felekezet tanítóját hívják be katonának, ami miatt tovább romlik a helyzet az oktatásban

    - 1939-ben felépül egy új iskolaépület, mögötte a parókiával 
  

Együttmûködõ Hitvallásos Általános Iskola

    - 1946. augusztus 25. elrendelik a kötelezõ nyolc osztályos oktatást, és elrendelik a két felekezeti iskola összevonását

    - 1948. júnis 16. Országgyûlési határozat az iskolák államosításáról, július 21-én megkezdi mûködését az

Állami Általános Iskola

    - 1948 õszén megalakul az úttörõcsapat és a szülõi munkaközösség.Rendezõdik a vallásoktatás helyzete. A katolikus vallásúakat Nagy Gábor, a reformátusokat Gáll Béla, Bakos János, Nagy Lajos oktatják.

    - 1950-ben hozott törvények értelmében a tanítók nem végezhettek egyházi munkát, nem vehettek részt egyházi szertartásokon. Ennek következtében Nagy Gábor, három évtizeden keresztül tanította ahartyáni gyerekeket, megvált hivatásától. Kötelezõvé válik az orosz nyelv oktatása, a tantestület nyolc fõbõl állt.

    - 1956/57 a tantestület már 12 fõs, az év folyamán volt egy kilencnapos kényszerszünet, két tanár külföldre távozott

    - 1960. augusztus 31-én átadják az iskola új, nyolc tantermes épületét, mely az akkori árakon 2,8 millió forintba került

    - 1967/68 megkezdi mûködését a váci Zeneiskola kihelyezett tagozata,

    - 1968/69 beindul a Napközi Otthon és a tanulószoba

    - 1972/73 évtõl idejárnak a Kisnémedi felsõ tagozatos tanulói

    - 1975-ben végrehajtott nagykörzetesítés után az iskola neve megváltozik

Körzeti Általános Iskola Váchartyán

    - 1978. november 7-én átadják a FORFA épületet, melynek következtében négy tanteremmel bõvülnek az oktatási helyek száma

    - 1979/80 tanévtõl Püspökszilágy felsõ tagozatosai is idejárnak

    - 1984/85 tanévben átadják a tornatermet, mely központi támogatás nélkül, a három község lakosságának adományaiból, társadalmi munkájából, és a helyi gazdálkodó egységek támogatásából épült fel

    - 1987-ben létrejön az iskolai Diáksportkör (DSK)

    - A társközségek szétválása után a Kisnémedi és Püspökszilágyi iskolák ismét önállóak lettek, de a felsõ tagozatos gyerekek továbbra is Váchartyánba jártak. Ekkor iskolánk neve is megváltozott, ismét

Általános Iskola Váchartyán

    - 1991/92 az orosz helyett az angol és a német nyelv lett kötelezõ

Napköziotthonos Óvoda és Általános Iskola Váchartyán

    - 1996/97 tanévtõl összevonták közös igazgatás alá a két intézményt (óvoda, iskola), vezetõje a mindenkori iskola igazgatója, két igazgatóhelyettesi beosztás funkcionál, egyik az iskolában, másik az óvodában

    - 1999/2000 tanévben megünnepeltük az új iskola-épület átadásának 40. évfordulóját, 12 számítógépet kaptunk ajándékba
    - 2006/2007 tanévben aszfaltos szabadtéri pálya épült az iskola udvarán kistérségi támogatással, megszűnt a DSK-DSE

Apáczai Csere János Általános Iskola, Óvoda és Konyha

-   2007/2008 tanévben intézményünk az Apáczai Kiadó bázisiskolája lett, ezzel az iskola neve is megváltozott

-    2009/2010 tanévtől az alsó tagozat a FORFA épületéből a főépület földszintjére került, a fölső tagozat az emeleti termekben került elhelyezésre. Új termet és számítástechnika termet alakítottak ki az emeleti részen, beépített szekrényeket helyeztek el két tanteremben, a nyáron kicserélték a teljes tetőszerkezetet a főépületen, szülői segítséggel lefestették az osztálytermekben található radiátorokat

-   2010/2011 tanév szeptemberében átadták az iskolai ebédlőt, felújították a tornatermet kívül - belül, rákapcsolták az iskola épületét a községi csatornahálózatra, az utca felőli kerítés rendbetételében sokat segítettek a szülők

- 2011/2012 tanévben lebontották a FORFA épületét, átadtuk a Magyar Tudósok Parkját.

- 2012/2013 tanévben az iskola udvarán felavattuk az Izotóp Tájékoztató Társulás transzparenseit. Január 1-től megváltozott iskolánk működtetője és fenntartója. Az óvoda önálló intézményként továbbra is a községi önkormányzatnál maradt. Iskolánk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Váci Tankerületéhez került a neve

Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola

 

Készült: 2009-2018

Váchartyán        dokumentumok        elérhetőség